Kul HüvallahüEhad

 

Kul hüvallahüehad bu ayetin nizül sebebi:

Müşrikler Hazreti Muhammed’e “Senin Rabbin altından mıdır gümüşten midir?” diye sordular. Allah da Cebrail vasıtasıyla, bu ayet-i kerimeyi Resulü Hazreti Muhammed (SAV) Efendimiz’ e gönderdi.

 

Bu ayet Allah’ın varlığına, birliğine delil bir ayettir. Bu ayetle Allah’ınvarlığı birliği, özelliği ve niteliğinin bilinmesi istenmiştir. Allah vardır, birdir, eşi, emsali yoktur, bir dengi, bir benzeri yoktur, O hiçbir şeyle kıyaslanamaz, ölçülemez, bölünemez, parçalanamaz, O’ndan gayrı bir cisim, bir nesne, bir varlık, O’ndan başka hiçbir şey yoktur. Her şeyin vücudu O’dur. O vahittir, birdir, tektir, kendi varlığı ile vardır, kendi zatıyla zattır, O hiçbir şeye benzemez, bir yere sığmaz. Allahüteala doğmadı, doğurmadı, O’nun anası yok, babası yok, kardeşi yok, evladı, ailesi yoktur. O zamandan mekandan münezzehtir.

Noksan sıfatlardan beri, kemali sıfatlarıyla mevcut ve muttasıftır. Yani gönül gözü açıklara göre, açıkça meydandadır. Vücuda gelen ve gelmeyen cümle mevcudat, her zerre, her molekül, her cevher, öz, asıl, gerçek, var olan her şey Allah’ın varlığıdır, Allah’ın varlığıyla vardır. O Ehattır: Ehadın iki tarifi vardır. Birincisi; Gayb-ı Mutlak’a delalet edene Allah’ın Hüviyeti denir. İkincisine; dünyayı, ahireti, evreni, kainatı, tüm alemleri, var olan her şeyi, cümle mevcudatı, insanları, hayvanları, cinleri, melekleri, görünen, var olan her şeyi kapsamasına, Allah’ın Uluhiyeti denir.allah-herşeyi-uluhuyetiyle-kaplamıştır

 

Allah’ın Hüviyetinin geniş ayrıntılı açıklaması: Hüviyet; Allah’ın zat, sıfat ve esmasının gayb alemi ile birlikte, yani görünmezlik, bilinmezlik, şekil ve sıfatların olmadığı hiçbir cismin, nesnenin meydana çıkmayan yönü ile ve de meydana çıkan varlıkların cisimlerin bilenen, görünen her şeyin, her zerreyi kapsayan, Allah’ın kendi öz varlığıdır, kendisidir.

Bu anlayışa, bu kavrayışa Resul mesleği olan Melamilik olgusuyla, modeli, sistemi, dersi, eğitimiyle, makamlarıyla, aşkıyla, zevkiyle, kalbiyle, gönlüyle, gönül yolu tasavvuf ilmiyle, marifetullah ilmiyle, tevhit ilmi, Vehbi ilim, ledünlü ilmiyle, veliliği, alimliği, Arifliğiyle Hazreti Resul’ün varisliğiyle, meşayih, muhakkik, muvahhit, mutasavvıf, kamil insan, mürşidi kamil kimliğiyle, enel Hak olmasıyla, kendi sinesinde Hakkı bulmasıyla; Hak bendedir, ben Hakkım, diyen anlayış, Vahdet-i Vücut anlayışıdır. Biz, bu anlayışın temsilcileriyiz. Biz melamiyiz, hak erleriyiz, hak aşığı, hak dostlarıyız.

 

Vahdedi vücud demek, her şeyin aslı özü vücudu Allah’ın vücududur, kendi varlığıdır. Allah’tan gayrı bir şey yoktur, var olan her şeyin vücudu Allah’ın vücududur. Bütün mevcudat O’dur. O; asıl, gerçek, özdür. O’ndan başka hiçbir şey yoktur. Bütün evren, kainat on sekiz bin alemin hepsi, tamamı Allah’ın kendi cismi, aslı, özü, benliğidir. Kendi varlığı, kendi vücududur. Yani; kendi adı, namı, nişanı, kendi kimliğidir, kendi hüviyetidir. Sevgili Canlar

 

16/11/2012

DERNEK BAŞKANI

ŞABAN GÖRHAN

Site Tasarım: Egetanıtım Web Tasarım